Skip to main content

ALBUM ẢNH


Du xuân 2023

Du xuân 2023

Công đoàn CVI – Gian hàng Tết 2023

Công đoàn CVI – Gian hàng Tết 2023

Year End Party 2022

Year End Party 2022

M-Grand CVI 2022

M-Grand CVI 2022

Khám sức khỏe định kỳ – Năm 2022

Khám sức khỏe định kỳ – Năm 2022

Lễ Vu Lan báo hiếu 2022

Lễ Vu Lan báo hiếu 2022